El nombre de residències passives creix un 11% el 2016 i se situa en 3.097

La xifra d’autoritzacions de residents passius (s’hi engloben les diferents modalitats, també les de residents amb projecció internacional i d’interès científic) ha experimentat un creixement progressiu des de l’any 2011, quan les vigents eren 2.228. A 31 de desembre el nombre s’havia elevat a 3.097 (la dada, van precisar des del Govern, encara pot estar subjecta a modificacions), un 11% més que les registrades l’any anterior (2.773). La majoria corresponen a ciutadans espanyols (913), seguits de britànics (479), francesos (429) i russos (317). Durant l’any passat les residències passives que es van acordar van ser 432, el doble que el 2015 (213) i tres vegades més que les del 2014 (143), el que denota l’augment de l’interès de ciutadans estrangers per instal·lar-se al Principat usant aquesta fórmula que fixa la legislació en matèria d’immigració i que va experimentar notables canvis durant la primera legislatura demòcrata. Des de llavors, els residents que s’estableixen al país però que no exerciran cap activitat lucrativa tenen l’obligació de fer una inversió en actius de 400.000 euros. Durant l’any passat aquestes inversions van suposar 79,85 milions –l’executiu va precisar que alguns dels nous residents encara estaven pendents de fer-la, ja que tenen un termini de set mesos– i des del 2014 s’hi han acumulat 195,8 milions. Tanmateix, llavors també es van introduir les noves fórmules d’autorització de residència passiva, les de projecció internacional o d’interès científic, que no requereixen una inversió econòmica tan elevada.

La xifra d’autoritzacions de residents passius (s’hi engloben les diferents modalitats, també les de residents amb projecció internacional i d’interès científic) ha experimentat un creixement progressiu des de l’any 2011, quan les vigents eren 2.228. A 31 de desembre el nombre s’havia elevat a 3.097 (la dada, van precisar des del Govern, encara pot estar subjecta a modificacions), un 11% més que les registrades l’any anterior (2.773). La majoria corresponen a ciutadans espanyols (913), seguits de britànics (479), francesos (429) i russos (317).
Durant l’any passat les residències passives que es van acordar van ser 432, el doble que el 2015 (213) i tres vegades més que les del 2014 (143), el que denota l’augment de l’interès de ciutadans estrangers per instal·lar-se al Principat usant aquesta fórmula que fixa la legislació en matèria d’immigració i que va experimentar notables canvis durant la primera legislatura demòcrata. Des de llavors, els residents que s’estableixen al país però que no exerciran cap activitat lucrativa tenen l’obligació de fer una inversió en actius de 400.000 euros. Durant l’any passat aquestes inversions van suposar 79,85 milions –l’executiu va precisar que alguns dels nous residents encara estaven pendents de fer-la, ja que tenen un termini de set mesos– i des del 2014 s’hi han acumulat 195,8 milions.
Tanmateix, llavors també es van introduir les noves fórmules d’autorització de residència passiva, les de projecció internacional o d’interès científic, que no requereixen una inversió econòmica tan elevada.

La documentació general amb efectes enunciatius i no limitatius que s’ha d’adjuntar és la següent: a)  Sol·licitud d’autorització de residència sense treball degudament omplerta. b) Original i fotocòpia del passaport vigent. Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu poden, de forma alternativa, presentar l’original i una fotocòpia del seu document nacional d’identitat vigent. c) Certificat d’antecedents penals del país d’origen, del país de la seva nacionalitat, així com dels països de residència. d)  Declaració jurada relativa als antecedents penals. e) Una fotografia en color (35 x 45 mm) presa recentment, en un termini inferior a 6 mesos abans de la sol·licitud, amb la fisonomia totalment visible i el cap descobert. f) Demostració documentada que té la propietat o el lloguer d’un habitatge que reuneixi les condicions mínimes d’habitabilitat requerides,o que ha iniciat els tràmits per adquirir un habitatge al Principat en les mateixes condicions, els quals hauran de concloure en el termini d’un any a comptar de la presentació de la sol·licitud de residència. g) Document acreditatiu de l’estat civil: • Solter/a: certificat oficial de solteria o declaració jurada signada per la persona sol·licitant  declaració de solteria. • Casat/ada: certificat oficial de matrimoni. • Separat/ada: fotocòpia i l’original de la sentència de separació. • Divorciat/ada: fotocòpia i original de la sentència de divorci. • Vidu/vídua: fotocòpia i original del certificat de defunció del cònjuge. h) En el cas d’unió estable de parella: certificat oficial expedit pel Registre Civil andorrà. i)  Compromís de fixar la residència efectiva a Andorra un mínim de 90 dies per any natural j)  Justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i una assegurança per malaltia, incapacitat i vellesa per a la persona sol·licitant i per a les persones al seu càrrec, o a càrrec del seu cònjuge o la parella estable, per tot el temps de vigència de la mateixa cobertura, a excepció delsmenors d’edat i els majors de seixanta anys, els quals han de justificar i tenir en vigència per a Andorra una cobertura i assegurança per malaltia. k) Demostrar que el titular principal té ingressos anuals superiors al 300% del salari mínim anyal vigent, afegint-hi el 100% d’aquest indicador per cadascuna de les persones a càrrec. Aquest aspecte s’acredita, entre d’altres, mitjançant un certificat de pensió de jubilació i/o d’invalidesa, una declaració de renda de l’any anterior al darrer país de residència i les certificacions bancàries corresponents. Exemple: per persona titular principal, salari base x 12 mesos x 3 (300%). l) Certificat del Comú dins del mes següent a l’obtenció de l’autorització esmentada. m) Per fills a càrrec: • Certificat de naixement. • Per als menors de 16 anys, llibre de vacunes i certificat mèdic. n)  Document de signatura. o)  Informació revisió mèdica i  consentiment de proves mèdiques. Nota • Tots els documents oficials lliurats per autoritats d’estats estrangers s’han de presentar o bé autenticats amb la postil·la de la Convenció de l’Haia, o bé degudament legalitzats. • Cal inscriure’s al Comú de la parròquia en la qual es resideix en el termini màxim d’1 mes a comptar de la data de concessió de l’autorització d’immigració i justificar aquesta inscripció dins el mateix termini.

https://www.diariandorra.ad/noticies/nacional/2017/02/22/el_nombre_residencies_passives_creix_2016_situa_097_112723_1125.html

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *